D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els ens locals han d’aprovar un codi de conducta de llurs alts càrrecs.

En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC), integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM),  la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), es va crear un grup de treball per elaborar un model de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Administració local que pogués ser adoptat pels ens locals de Catalunya.

El grup de treball esmentat ha elaborat un model de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Administració local. Aquest codi conté els principis ètics i de bon govern a què s’han de sotmetre els alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s’han de regir, que inclouen, a més d’uns compromisos generals, els compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès i els compromisos en relació amb la ciutadania.

El model de codi de conducta esmentat s’ha tramès a tots els ens locals del país juntament amb una guia per a la seva aplicació, perquè, si ho consideren oportú, l’adoptin com a propi introduint-hi, si escau, les modificacions que creguin necessàries.