Les dades obertes, els conjunts de dades produïdes o recopilades per organismes públics que es posen a disposició de la ciutadania, tenen un gran valor potencial i són essencials per garantir la transparència de les administracions públiques, l’eficiència i la igualtat d’oportunitats a l’hora de crear riquesa.

A continuació et proposem un itinerari basat en tres fases per fomentar l’ús de les dades obertes al teu ens.

Les dades obertes: una oportunitat

 

Les dades obertes són conjunts de dades produïdes o recopilades per organismes públics que es posen a disposició de la ciutadania (normalment des de portals públics) perquè puguin ser utilitzades de manera senzilla, lliure i còmoda.

Posar-les a disposició de la societat és un exercici de transparència que permet que la ciutadania tingui informació sobre les accions i serveis de l’Administració i sobre la gestió que es fa dels recursos públics.

La reutilització de dades també permet als diferents actors de la societat (ciutadania en general, entitats, associacions, empreses…) elaborar nous productes i serveis que aportin valor, innovació i coneixement, i esdevenir fins i tot potencials oportunitats de negoci.

MARC NORMATIU

Més enllà dels valors ètics o econòmics que pugui implicar el foment de les dades obertes és important mencionar que la reutilització de dades del sector públic està regulada per la Llei 37/2007, de 16 de novembre, de reutilització de la informació del sector públic que va ser modificada per la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per adaptar-la a la Directiva europea 2013/37/UE.

De la seva banda, l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI), regulat pel Reial decret 4/2010, de 8 de gener, estableix el conjunt de criteris i recomanacions que les administracions públiques han de tenir en compte per prendre decisions tecnològiques que garanteixin la interoperabilitat. Concretament, a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información s’estableixen el conjunt de pautes bàsiques per reutilitzar documents i recursos d’informació elaborats o custodiats pel sector públic.

Cal destacar l’impuls de la reutilització de dades associat a les lleis vinculades al foment de la Transparència. L'article 5.1 de la Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, destaca que “s’establiran els mecanismes per a facilitar la informació de transparència d’una manera clara, estructurada i en format reutilitzable per mitjà d’un sistema integral d’informació i coneixement en format electrònic”.

DADES OBERTES I ITINERARIS PROPOSATS PER L'AOC

Des de l’AOC tenim la ferma voluntat d’impulsar les dades obertes al món local i per fer-ho oferim als ens locals diferents recursos i itineraris per anar-hi avançant.

A partir d’una primera fase d’ús de dades obertes (automàtica i per defecte vinculada amb la solució de portal de transparència de l’AOC), anirem desgranant experiències, recursos i serveis per avançar cap a l’autogestió i publicació de dades obertes pròpies, aprofitant les darreres millores al portal de transparència per automatitzar-ne els ítems a partir de la seva interrelació entre els portal de transparència i de dades obertes.

  • Primera fase: una plataforma de dades obertes genèrica

postferranfoto01small.jpg

Pensat per a tots aquells ens què a curt termini no tenen capacitat per a crear conjunts de dades pròpies, la solució inclou actualment 39 conjunts de dades publicats per defecte.

Aquests conjunts de dades són claus pel manteniment de la informació del portal de transparència i inclouen dades origen diferents fonts supramunicipals (Ministeri d‘Hisenda, Generalitat de Catalunya, Consorci AOC, Diputació de Barcelona- CIDO...), i podem trobar dades tant interessants com les convocatòries de personal, ordenances, subvencions, contractes, convenis, etc..

Aquest portal de dades obertes es troba per defecte en tots els portals de transparència existents pel món local, per tant en tenim més de 1.180. Per accedir-hi només cal clicar a l’entorn de “Dades Obertes” disponible al portal de cada entitat. Des de l’AOC treballem per ampliar el nombre de conjunts de dades publicats de manera automàtica.

captura01.png
Figura 1: accés a “Dades Obertes” des del portal de transparència i vista a portal de dades obertes genèric

Si detectes algun conjunt de dades que no vols mostrar pots accedir al quadre de comandament (com editor del portal de transparència) i fer que no es visualitzi. Per a més informació consulta "Dades obertes: conjunt de dades a mostrar al portal de transparència".

Obertura de la plataforma a dades obertes pròpies dels ens

postferranfoto03small-rotated.jpg

Més enllà de les dades obertes de caràcter supramunicipal que subministrem per defecte, el segon nivell que plantegem des de l’AOC ofereix als ens locals un portal de dades obertes àgil, senzill i personalitzable, que permet publicar les pròpies dades en format obert i reutilitzable i alhora federar-les en un portal de dades obertes del món local català.

Aquesta fase està pensada per a ens que disposin o puguin crear conjunts de dades propis i vulguin publicar-los al portal AOC i vincular-hi els seus propis recursos gràfics: taules, mapes, gràfics.

En aquest estadi trobem ajuntaments majoritàriament grans tot i que cada vegada ajuntaments petits i mitjans mostren més interès i comencen a avançar en el servei. Globalment una vintena d’ens locals ja disposen de conjunts de dades propis a partir de la solució AOC i actualment els conjunts propis generats ja superen globalment els 150 conjunts de dades.

En aquest nivell trobem ajuntaments com:

captura02.png

Cal destacar que altres ens com la Diputació de Tarragona o el propi Consorci AOC són usuaris d’aquest servei i actualment un bon nombre d’ajuntaments com Sant Cugat del Vallès, Calafell, Matadepera, Parets del Vallès, o consells comarcals com el de Baix Camp, entre d’altres, estan treballant per començar a publicar conjunts de dades en un període breu de temps.

Aquests són quatre exemples interessants de dades obertes publicades via portal AOC:

1.- Actuacions de la brigada municipal al portal de dades obertes de l’Ajuntament de Tarragona

exemple01.png

L’Ajuntament de Tarragona publica en obert actuacions de la brigada municipal i neteja a la ciutat des de 2014 fins l’actualitat. La informació, més enllà de les taules amb dades, inclou mapes georeferenciats fets amb Instamaps (ICGC) amb els punts i les concentracions d’actuacions al territori.

El portal de DDOO de Tarragona és un dels pioners en l’ús del portal AOC i inclou moltes altres capes interessants com ara: dades meteorològiques, punts de càrrega de vehicles elèctric o regals, invitacions i viatges dels càrrecs electes. Més informació al portal de dades obertes de l'Ajuntament de Tarragona.

2.- Locals comercials buits disponibles al portal de dades obertes de l’Ajuntament de Granollers

exemple02.png

L’Ajuntament de Granollers publica en obert dades dels locals comercials buits disponibles. La informació també la publiquen georeferenciada mitjançant mapes fets amb Leaflet, solució generada directament pel portal.

El de Granollers és el primer ajuntament que publica aquesta dada amb solució AOC i com en totes les noves propostes que sorgeixin del món local s’avaluarà la seva incorporació a la propera versió de la guia de models de normalització de conjunts de dades que actualment compta amb 18 propostes que anem enriquint.

El portal de dades obertes de l'Ajuntament de Granollers inclou moltes altres capes interessants com ara: naus i solars disponibles als polígons, rutes per la ciutat, parcs infantils o situació dels desfibril·ladors. Més informació al portal de dades obertes de l'Ajuntament de Granollers.

3.- Dades de perfils de població i visitants al portal de dades obertes de l’Ajuntament de Sitges

exemple03.png

L’Ajuntament de Sitges ha estat el darrer en sumar-se a la publicació de dades pròpies utilitzant el portal AOC i tot i que, ara per ara, només amb 3 conjunts de dades propis. Ha començat amb dades molt interessants.

Concretament ha publicat en obert el conjunt de dades de perfils de població i de visitants (a partir de dades de les operadores de telefonia mòbil). Aquesta informació els permet extrapolar temes tant interessants com pernoctacions diàries, visites d’un sol dia segons nacionalitat... Els servirà per compartir amb hotelers per millorar la gestió o tenir mes recursos per reduir els llits / habitacions turístiques il·legals. Podeu visitar el portal de dades obertes de l'Ajuntament de Sitges.

4.- Dades de registre d’entitats del municipi al portal de dades obertes de l’Ajuntament de Les Preses

exemple04.png

L’Ajuntament de Les Preses publica en obert el seu registre d’entitats municipals.

El cas de Les Preses és molt interessant perquè és l’Ajuntament més petit usuari del servei (menys de 2.000 habitants). Actualment Les Preses disposa ja de 4 conjunts de dades propis publicats i utilitza com a base dels treballs dos documents essencials que s’ofereixen entre els recursos del servei:

Pots visitar el portal de dades obertes de l'Ajuntament de Les Preses

Més enllà dels quatre exemples anteriors, també t'indiquem diferents enllaços d’altres portals de dades obertes pioners amb la solució AOC, on pots trobar multitud de conjunts de dades parametritzades amb els models estàndard i conjunts de dades amb diferents recursos gràfics o mapes interessants:

Per avançar en aquesta segona fase proposada t'acompanyem d’un seguit de recursos tècnics i de divulgació:

Comencem a recollir fruits amb la vinculació de dades obertes i transparència

 

postferranfoto02small__1_.jpg

Dades obertes per complir amb la llei de reutilització de dades, per ser més transparents, oferir un seguit d’informació pública a la ciutadania en format obert... En aquest darrer estadi volem començar a treure fruit intern a les dades obertes que es publiquen i fer més fàcil la vida als editors de transparència.

En aquesta darrera fase volem fomentar la relació automatitzada de la informació publicada a dades obertes amb els ítems del portal de transparència: aquesta necessitat llargament reivindicada des del món local ja és possible.

Automatitzem transparència automàticament i des de l’origen

El portal de transparència de l’AOC facilita la possibilitat de vincular a qualsevol ítem de transparència vistes automàtiques (com ara taules de dades, gràfiques o mapes…), creades en l’entorn de dades obertes. Aquesta opció es troba disponible sobre tot el conjunts d’ítems del portal de transparència, siguin ítems que s’ofereixen per defecte per complir amb la Llei 19/14, com sobre ítem de pròpia creació.

Per explicar aquesta funcionalitat ho farem mitjançant l'exemple de l'Ajuntament de Sant Just Desvern i l’automatització dels equipaments municipals:

  • Sant Just Desvern disposa al seu portal de transparència d’un ítem de manteniment manual que s’anomena “equipaments municipals”
  • L’ajuntament vol millorar la informació de l’ítem tot optimitzar-ne els fluxos des del seu back-office i millorar-ne les vistes. Per fer-ho s’ajudarà de les dades obertes.
  • Sant Just Desvern disposa del portal de dades obertes de l’AOC amb capacitat d’autogestió.
  • Ha creat a un CSV d’equipaments que publica a dades obertes de manera automàtica i ha fet dues vistes: una taula i un mapa.

I com vincularà l’Ajuntament aquests recursos de dades obertes a l’ítem de transparència en qüestió?

  • Només ha d’anar a l’entorn l’edició de transparència. Entrar a l’ítem i associar-hi els diferents recursos disponibles de dades obertes:

santjust01.jpg

  • Caldrà que seleccioni “Afegir vista de dades obertes”, seleccionar “Equipaments municipals” i vincular-hi, per exemple el mapa generat des de l’entorn de dades obertes. Concretament:

santjust02.jpg

  • Una vegada seleccionant el conjunt de dades (Equipaments) li mancarà definir el detall del recurs seleccionat (en aquest cas un mapa, però podria ser la taula, una gràfica...):

santjust03.jpg

  • El resultat és una perfecta relació entre el Portal de Dades Obertes i l’ítem de Transparència i tot de forma automatitzada:

santjust04.png
Pots veure el resultat directament al portal de transparència de Sant Just Desvern

Per finalitzar incorporem tres exemples reals d’ítems de transparència automatitzats via dades obertes. En aquest cas són tots de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, pioner en ús d’aquesta evolució.

CAS 1: Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes (família: contractes, convenis i subvencions)

cas01.png

Abans: Publicació manual d’un excel anualment per part de l’editor de transparència a partir d’informació facilitada per l’equip de comptabilitat.

Després: Integració automàtica amb la base de dades de gestió, amb addició d’informació al CSV i publicació automàtica, i automatitzada, a l’ítem de transparència.

Exemple de Castellar del Vallès: relació de proveïdors, adjudicataris o contractistes

CAS 2: “Directori d’associacions i entitats” (família: participació)

cas02.png

Abans: Publicació manual d’un excel (anualment)

Després: Obtenció de la informació via base de dades del web municipal (en hosting extern), i publicació a l’ítem de transparència.

Exemple de Castellar del Vallès: Directori d’associacions i entitats

CAS 3: “Punt accés lliure a internet wi-fi” (ítem propi a família de serveis i tràmits)

cas03.png

Abans: Publicació manual d’un excel anualment

Després: Obtenció de la informació via base de dades del web municipal (en hosting extern), i publicació a l’ítem de transparència.

Exemple de Castellar del Vallès: Punts d’accés lliure a internet

Conclusions

Potenciar les dades obertes no és una tasca gens fàcil. El govern obert en general, i les obligacions en matèria de transparència i publicació de dades obertes en particular, suposen per a les administracions públiques sortir de la zona de confort amb la conseqüent resistència al canvi i a la innovació, i sovint, l’enfocament que se’n fa és de mínims vers un mer compliment de les lleis.

I podríem seguir amb altres arguments que no fan res més que posar “pals a les rodes” al foment de la reutilització de les dades del sector públic. Com ara la manca de coneixement tècnic, de recursos humans o econòmics. També podríem citar els potencials problemes tecnològics, o organitzatius com la necessitat de disposar d’estàndards, fulls de ruta... per, finalment, entrar també en arguments més “peregrins” com la sensació de “innecessarietat” o “moda passatgera”, summament importants per la dificultat que suposa gestionar-ne el canvi, i que sovint són utilitzats tant des d’àmbits tècnics com polítics.

Però ens cal fer camí i no perquè ho diguin lleis específiques com la de reutilització de la informació del sector públic o les lleis de transparència, sinó perquè més reutilització de dades pot ser sinònim de major transparència, millor retiment de comptes, millora de la credibilitat de les nostres institucions, i fins i tot d’una participació ciutadana de major qualitat, és a dir, els fonaments del govern obert.

I a tots aquests arguments des de l’AOC n’afegim un de nou: avançar en les dades obertes per a ser més eficients, tot automatitzant la informació a transparència des de l’origen: fer la feina un sol i incorporar als ítems de transparència bons recursos gràfics com ara taules de dades, gràfiques o mapes que, provinent del portal de dades obertes, s’actualitzen diàriament.

Així doncs posem a la teva disposició un conjunt ampli de recursos. Començant pel propi portal de dades obertes de l’AOC sense cost, completament adaptable a les teves necessitats per a què puguis començar a crear conjunts de dades propis i relacionar-los també amb transparència, fins a manuals, guies, models, etc. Esperem que tot aquest seguit de recursos t'ajudin per apostar decididament per al foment de les dades obertes a la teva organització.