El portal de Govern Obert i Transparència disposa d’un mòdul específic pels ajuntaments catalans que facilita activar de manera automàtica  diferents indicadors de gestió econòmica amb l’objectiu que, en un format gràfic, entenedor i proper, es faciliti a la ciutadania la consulta d’informació vinculada a la gestió econòmica d’un ens.

L’activació del mòdul  per part dels ajuntaments és molt senzilla doncs només cal indicar “SI” al menú que s’ofereix. A més a més és possible activar el mòdul tant a la “home” del portal de transparència com a la pantalla d’accés de la família de “Gestió Econòmica”. Un cop activat el nou mòdul facilita visualitzar al portal un seguit d’indicadors.

La metodologia  de treball  ha estat  treballar amb les dades disponibles per mostrar dades comparables entre els diferents ajuntaments i que donessin informació de cada ajuntament de la manera mes fiable possible, tot facilitant la visualització de dades dels darrers 5 anys, així com poder conèixer el seu impacte per habitant/any, o veure l’evolució respecte l’àmbit comarcal, provincial i conjunt de Catalunya (sempre que s’ha disposat de dades complertes).

El model facilita la visualització dels darrers 5 anys, conèixer el seu impacte per habitant/any, o veure l’evolució respecte l’àmbit comarcal, provincial i conjunt de Catalunya.

Les dades, – en format obert i reutilitzable, -s’han obtingut a partir de diferents fonts supramunicipals que són públiques als diferents portal de dades obertes dels ens que disposen del portal de Transparència i dades obertes de l’AOC. Concretament s’han activat als diferents portals d’ajunt

A més a més, i per a poder mostrar l’impacte a nivell habitant i territorialitzar-les, s’han combinat amb les dades de padró d’habitants disponibles a MUNICAT, construint-se nous conjunts de dades agregades que ens faciliten generar les gràfiques i dades publicades associades amb informació a nivell d’habitant i segons territori. Aquests conjunts de dades amb dades agregades i mitjanes territorialitzades també són públiques als portals de dades obertes corresponents.

 

Indicadors econòmics disponibles

A continuació es descriuen el conjunt d’indicadors econòmics disponibles al mòdul així com la seva font de dades:

PRESSUPOST: Quant gasta el meu ajuntament ?

 • Dades de previsions i crèdits inicials del pressupost de l’Ajuntament amb els seus organismes autònoms locals (no estan incloses les empreses municipals), amb la seva evolució, segons les darreres dades disponibles.

ENDEUTAMENT: Quant deu el meu ajuntament ?

 • Deute de l’Ajuntament amb les entitats financeres amb la seva evolució, segons les darreres dades disponibles.

INVERSIONS: Quant inverteix el meu ajuntament ?

 • Import del capítol 6 (inversions reals) així com el Capítol 7 (transferències de capital), del total de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament amb els seus organismes autònoms locals (no estan incloses les empreses municipals), amb la seva evolució, segons les darreres dades disponibles.

CÀRREGA FISCAL: Quina càrrega fiscal té el meu ajuntament ?

 • Suma dels ingressos per capítol 1 i 2 (impostos), les taxes (articles 30, 31, 32, 33), les contribucions especials (article 35) i les quotes urbanístiques (concepte 396) de l’Ajuntament amb els seus organismes autònoms locals (no estan incloses les empreses municipals), dividit per la població (amb la seva evolució, segons les darreres dades disponibles).

INGRESSOS CORRENTS: De quants diners disposa el meu ajuntament?

 • Són els ingressos amb els que compta el municipi per finançar la seva activitat habitual, ingressos propis aportats pels ciutadans (impostos, taxes i preus públics), ingressos patrimonials, més ingressos aliens aportats principalment per la administració  central o autonòmica. L’import total dels ingressos corrents ha de cobrir com a mínim les depeses corrents i les amortitzacions.
 • Inclou els capítols 1,2,4,5 de la liquidació del pressupost en la seva totalitat. També el capítol 3 on s’exceptuen les contribucions especials i les quotes urbanístiques i els ingressos per actuacions d’urbanització.
 • Les dades inclouen els drets reconeguts ingressos de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals (exceptuant les empreses públiques), amb la seva evolució segons les darreres dades disponibles.

DESPESES CORRENTS I AMORTITZACIONS : Quants diners necessita el meu ajuntament per a funcionar ?

 • Són els recursos que l’ajuntament dedica al seu funcionament habitual.
 • Inclou les despeses de personal, els contractes vigents, els interessos del préstecs i retorn dels mateixos, les aportacions per altres despeses corrents a tercers com poden ser a particulars, entitats públiques o privades (via ajuts i subvencions), organismes autònoms, empreses municipals, i altres despeses diverses.
 • Inclou els capítols 1,2,3, 4 i 9 de la liquidació de pressupost en la seva totalitat. Per tant les despeses corrents més les amortitzacions de crèdit del pressupost de l’Ajuntament amb els seus organismes autònoms locals (no estan incloses les empreses municipals).
 • Per tal de definir les despeses corrents pròpies del exercici s’hauria de minorar l’import total de les despeses corrents amb les obligacions reconegudes finançades amb romanent de tresoreria del exercici anterior, al no disposar d’aquesta informació aquest ajust no s’ha realitzat.

CAPACITAT D’ESTALVI DE L’EXERCICI: És solvent el meu ajuntament ?

 • S’entén com la diferència entre els ingressos corrents i la despesa corrent després de pagar els préstecs (amortitzacions) del pressupost de l’Ajuntament amb els seus organismes autònoms locals (no estan incloses les empreses municipals).
 • Un estalvi positiu de l’exercici indica capacitat inversora, capacitat d’endeutar-se i en definitiva: solvència.
 • Per al càlcul de l’estalvi net de l’exercici establert  al art.  53 del text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals RD 2/2004, és necessari conèixer la anualitat teòrica d’amortització. La manca d’aquesta informació pel nostre càlcul, comporta utilitzar els imports del capítol 3 (interessos) i 9 (amortitzacions), i definir el concepte de “capacitat d’estalvi del exercici” com la  diferencia entre tots els ingressos corrents i les despeses corrents un cop pagades les amortitzacions dels préstecs.

La font de dades per a treballar tots aquests indicadors és principalment la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, del Departament de la Presidència. Concretament s’ha partir dels següents conjunts de dades supramunicipals i públics (que es publiquen als diferents portals de transparència de cada ens):

 • Pressupostos per programes
 • Pressupostos per despeses i ingressos
 • Liquidació del pressupost per programes detallat
 • Liquidació del pressupost per despeses i ingressos

Respecte al conjunt de dades “Endeutament” la font ha sigut el Ministeri d’Hisenda (MINHAP que publica el deute viu dels ajuntaments de manera continuada a:

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/SistemasFinanciacionDeuda/InformacionEELLs/DeudaViva.aspx

Aquesta informació, que es descarrega i es converteix a format dades obertes prèvia publicació als portals de transparència, és la base de la font de dades de l’ítem: endeutament.

A partir d’aquests conjunts de dades hem realitzat els càlculs pertinents pels diferents indicadors tractats (seguint les diferents descripcions metodològiques anteriors), i per a poder mostrar l’impacte a nivell habitant i territorialitzar-les, s’han combinat amb les dades de padró d’habitants disponibles a MUNICAT.

Amb tot hem construït uns nous conjunts de dades obertes (agregades), que ens faciliten generar les gràfiques i dades publicades associades amb informació a nivell d’habitant i segons territori. Aquests conjunts de dades amb dades agregades i mitjanes territorialitzades també són públiques als portals de dades obertes corresponents. Concretament:

1.- Càlcul del resum econòmic de dades per un ens (recurs que recull el conjunt de dades econòmiques de l’ens amb càlcul del seu impacte vinculat amb població):

http://dadesobertes.seu-e.cat/csv/resum-indicadors-economics-ens.csv

2.- Càlcul del resum d’indicadors econòmics agregats per territoris, (recurs que recull el càlcul del resum d’indicadors econòmics agregats per territoris, en base a la informació dels conjunts de dades de pressupostos i endeutament. A partir d’aquests conjunts de dades s’ha incorporat per a cada ens la seva dada d’habitants i s’ha treballat la visió territorial per oferir la comparativa comarcal, provincial i catalana):

http://dadesobertes.seu-e.cat/csv/resum-indicadors-economics-agregats-per-territoris.csv

En aquests dels conjunts de dades s’ha treballat la incorporació per a cada ens la seva dada d’habitants (segons última dada publicada a Municat), així com amb la territorialització de les dades per a poder oferir la comparativa comarcal, provincial i catalana.

Tots aquests conjunts de dades supramunicipals i públics es poden trobar als diferents portals de dades obertes de cada ens. També disposes de la possibilitat de descarregar el conjunt de dades global al següent enllaç: http://dadesobertes.seu-e.cat/

 

Descripció de les visualitzacions:

DESTACAT: mitjançant un caixetí es mostra de forma resumida la dada en valor absolut i per habitant, i la diferencia respecte l’any anterior.

INFORMACIÓ GRÀFICA: mitjançant una gràfica es mostra l’evolució global dels darrers 5 anys de l’indicador, així com una comparativa en termes d’habitant territorialitzada (comarca, província, Catalunya). Cal destacar que en el cas que no es disposin de dades agrupades pel conjunt d’un territori,  la comparativa territorialitzada recull al informació fins el darrer any disponible.  Paral·lelament els ens, (en mode gestor intern), poden també optar per a no mostrar mitjanes per algun dels indicadors.

Finalment cal destacar que des de l’editor del portal de transparència de cada ens es disposa d’un espai “Observacions als indicadors” on cada ens podrà fer apreciacions, comentaris, publicacions de documents o enllaços per fer aclariments o dotar de major informació aquest apartat, amb la premissa de fer-lo el màxim de proper a la ciutadania.