1) El meu ens ha de tenir un portal de transparència?


La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC) és d’obligat compliment per a determinats subjectes, entre els quals es troba el sector públic local de Catalunya format per (art. 3.1.a i b LTC):

 • Ajuntaments
 • Diputacions
 • Comarques
 • Àrees metropolitanes
 • Mancomunitats
 • Entitats Municipals Descentralitzades
 • Organismes autònoms locals
 • Entitats públiques empresarials locals
 • Societats mercantils amb participació local majoritària (més del 50%) o vinculades a ens locals
 • Fundacions del sector públic local
 • Consorcis locals

 

La subjecció d’aquests ens a la LTC comporta, entre d’altres, determinades obligacions de publicitat activa, és a dir, l’obligació de fer públics, d’ofici, determinats continguts d’informació pública detallats a la LTC (arts. 2.i., 8 a 12 LTC).

 

En el cas de les associacions i fundacions cal tenir en compte les previsions de la Resolució JUS/1563/2015, de 6 de juliol, per la qual es dóna compliment a la disposició addicional setena de la LTC, relativa a les obligacions de publicitat activa d’aquests tipus d’ens.

 

Les obligacions de publicitat activa s’han de materialitzar a través de l’anomenat portal de transparència que és la plataforma electrònica i l’instrument bàsic i general de gestió de documents públics per donar compliment i efectivitat a les obligacions de transparència de la LTC (art. 5 LTC).

 

En aquest sentit, l’AOC ofereix als ens del sector públic local de Catalunya en els termes de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, un servei de portal de transparència adaptat als requeriments de la LTC.

2) Si sou un ens obligat a disposar d’un portal de transparència i sou sector públic de Catalunya als efectes de la Llei 29/2010, analitza jurídicament les vostres obligacions de publicitat activa, abans de sol•licitar el servei de transparència de l’AOC.


El portal de transparència de l’AOC articula la publicació de la informació subjecta a transparència (arts. 8 a 12 LTC) a través de les següents famílies:

 • Informació institucional i organitzativa(organització política, personal, entitats i altres organismes).
 • Gestió econòmica(pressupostos, gestió tributària i econòmica, patrimoni i subvencions).
 • Acció de govern i normativa(actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies).
 • Contractes, convenis i subvencions(perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració).
 • Catàleg de serveis i tràmits(oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania).
 • Participació ciutadana

 

En el següent enllaç pots consultar les famílies i els ítems que inclou cadascuna.

 

No tots els ítems són aplicables al conjunt dels ens subjectes a la LTC. Per aquest motiu cal que, abans de sol·licitar el servei de transparència de l’AOC, realitzis el següent anàlisi jurídic:

 • Determina quina és la naturalesa jurídica del vostre ens (p.ex. ajuntament, organisme autònom, societat mercantil amb participació local majoritària o vinculades a ens locals, etc.). En casos dubtosos, consultar els estatuts de l’ens.
 • Determina si el vostre ens té alguna relació de dependència o vinculació amb un altre ens del sector públic local. En cas afirmatiu, comprova si l’ens del qual depeneu (ens matriu) assumeix totes o algunes de les obligacions de publicitat activa del vostre ens.
 • D’acord amb les respostes als dos punts anteriors, analitza quins ítems cal que publiqueu en el vostre portal de transparència.

 

Recorda que, tal com pots consultar en el següent enllaç, els ítems són personalitzables i se’n poden crear de nous.

 

El contingut dels ítems es basa en dues tipologies de dades:

 • Dades manuals: són dades que els usuaris del propi ens haurien d’omplir i poden comptar o no amb un format estructurat.
 • Dades automàtiques: són dades que el Consorci AOC ha recopilat de les bases de dades d’altres organismes (p.ex. diaris oficials, Sindicatura de Comptes, etc.) i de les bases de dades de serveis prestats pel Consorci AOC (p.ex. e-tauler, perfil del contractant, etc.). Poden comptar amb un format estructurat en dades obertes o bé, amb redireccions.
3) Abans de sol·licitar el servei de transparència, el vostre ens ha d’estar adherit a EACAT:


Per sol·licitar i tenir accés al servei del portal de transparència de l’AOC, cal que prèviament estigueu adherits a EACAT (Extranet de les Administracions Públiques Catalanes), atès que, tant la sol·licitud, com la gestió del portal de transparència només es poden realitzar a través d’EACAT.

3.1. Què fer si l’ens no està adherit a EACAT: sol·liciteu l’adhesió.  

Per sol·licitar l’adhesió a EACAT cal que segueixis els passos cal que segueixis les indicacions que trobaràs a Com adherir-se a EACAT? 

3.2 Què fer si l’ens ja està adherit a EACAT: sol·liciteu el vostre portal de transparència.

 • Descarrega el formulari a través d’EACAT > “Tràmits” > “Catàleg de tràmits” > cerqueu el prestador “Consorci AOC” > “Sol·licitud de serveis” > “Sol·licitud d’alta o modificació dels serveis de Govern Obert i e-TAULER” (inclou els serveis de SEU-e i Transparència).
 • Emplena, valida i signa electrònicament el formulari.
 • Un cop validat i signat, el formulari s’enviarà de manera automàtica prement el botó “envia”.