El portal MUNICAT disposa d'un apartat específic associat a la Transparència amb molts recursos interessants pels ens locals.

Aquest apartat es formalitza a partir de les aportacions de la Xarxa de Governs Oberts de Catalunya (antigament Xarxa de Governs Transparents), i es troba ple de recursos d'informació relacionats amb l'aplicació, per part dels ens locals, de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

A més a més inclou diferents subapartat que permeten:

Finalment l'apartat disposa també d'un enllaç a un formulari que facilita l'accés a un servei d’assistència jurídica en matèria de transparència ofert per la Subdirecció General d'Assistència Jurídica i d’Innovació a l’Administració Local del Departament de la Presidència.