Segons l’art.10.2 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, els ens han de publicar les actes de les sessions del ple al lloc web municipal. Aquesta publicació, però, ha de tenir en compte els principis i les garanties que estableix la normativa de protecció de dades i la de protecció del dret a l’honor i a la intimitat.

El Consorci AOC ofereix la publicació automatitzada de les actes del Ple a través de la seva solució de Portal de Transparència i Dades Obertes en virtut de la Llei de reutilització d’informació pública i la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el marc de les condicions de prestació del servei. Per tant, i mitjançant el Portal de Transparència i Dades Obertes de cada ens, les actes de Ple ja són automàticament accessibles i consultables per la ciutadania.

I què puc fer si com a treballador públic detecto una acta de ple del meu ens amb dades personals o incorreccions que fan necessària la despublicació ?

Si com a treballador públic detectes que hi ha alguna acta de ple del teu ens amb alguna dada de caràcter personal que pot vulnerar els principis i garanties associades a la normativa de protecció de dades, o observes incorreccions (per exemple s'ha enviat duplicada, o s'ha enviat incorrectament), pots demanar al Consorci AOC que l’acta en qüestió deixi de visualitzar-se al Portal de Transparència i Dades Obertes.

Aquest mecanisme et serà útil quan:

- Hagis detectat una acta de ple que en origen inclou dades de caràcter personal.

- Es tracti d'una acta publicada "erròniament". Per exemple:

 • L'acta fa referència a una Junta de Govern Local enlloc d'una acta de Ple (pot passar si es selecciona incorrectament la tipologia d'acta en la tramesa per EACAT).
 • L'acta es troba duplicada (doncs per error s'ha enviat més d'una vegada)
 • L'acta no correspon al municipi en qüestió (passa poques vegades, però en el cas de personal que treballa en més d'un municipi, pot passar que s'envien trameses per EACAT de publicació incorrectes, implicant la publicació d'actes en un portal de transparència que no correspon).

Aquests són alguns dels potencials exemples... A continuació us indiquem el procediment a seguir per a procedir a la despublicació:

 1. Preparar una sol·licitud formal al Consorci AOC via Tramesa genèrica (EACAT> tràmits), a l'AOC indicant al títol: “Despublicació actes de ple de …”
 2. A la tramesa caldrà que incorporis el següent contingut per a cada acta en qüestió:
  • Data de l’acta
  • tipus d’acta
  • codi de l’acta
  • URL de publicació

Nota: pots trobar tota aquesta informació al detall de la taula de l'ítem "actes de ple" del propi portal de transparència. Aquesta informació és requereix per a identificar fefaentment l’acta en qüestió.

Una vegada facis la tramesa genèrica a l'AOC amb la despublicació passarem a gestionar-la i fer que no sigui visible al portal de transparència i al portal de dades obertes. Aquesta tasca que estarà resolta en molt pocs dies.

Finalment, recomanem que un cop resolts els problemes en l'acta origen, tornis a enviar una nova tramesa via el procediment estàndard a EACAT, i la nova versió de l'acta serà la que sortirà publicada automàticament al portal de transparència i de dades obertes.

 

Contingut relacionat:

Guia sobre el tractament de dades personals i Transparència (veure apartat 3.2.1 per a la gestió de les actes de ple)