En virtud del Conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGT), els ens locals teniu un canal per fer arribar a la Sub-direcció General d’Assistència Jurídica i Innovació a l’Administració Local del Departament de la Presidència, els dubtes jurídics associats a l’aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el seu Decret de desenvolupament, a través del següent bústia de correu:

assistencialocal.presidencia@gencat.cat

Podeu trobar més informació a l’apartat de transparència de Municat