Per accedir al quadre de comandament des de l’edició del portal cal seleccionar “configuració” de l’apartat “administració” tal i com s’observa a la següent imatge.

administracio-configuracio-1.jpg

Un cop dins el Quadre de comandament mostra informació molt complerta de l’estat de l’ens, amb informació de grau d’actualització / caducitat dels ítems, estat general i percentatges d’emplenament, comentaris rebuts per part de la ciutadania (fact checking), estadístiques detallades o visites. Tots aquests elements els anirem tractant en diferents nivells.

captura-25-1.jpg

 

En un primer nivell el quadre de comandament  vol facilitar d’una manera àgil la identificació dels ítems que puguin trobar-se potencialment caducats (on es mostren els ítems visibles i no redireccionats que poden estar caducats i requereixen d’una revisió, tot indicant una aproximació als dies que porta caducat), els pròxims a caducar (on es mostren els ítems visibles i no redireccionats que requereixen de revisió mensual, trimestral o anual i que poden caducar pròximament. També s’inidca previsió de dies), o aquells que es troben en estat esborrany. La següent imatge mostra un exemple d’aquest apartat del quadre:

 

captura-21-1.jpg

En un segon nivell del quadre també vol potenciar l’anàlisi general de l’estat de tots els ítems agrupant-los segons visibilitat, redireccionament o emplenament, amb accessos personalitzats a cada tipologia, així com percentatges d’emplenament o espai dedicat a les darreres actualitzacions, tal i com es mostra a continuació:

 

captura-22-1.jpg

El tercer nivell va associat a disposar de més i millors eines per a conèixer la opinió de la ciutadania i potenciar un portal de transparència més actualitzat i de major qualitat. El que anomenen FACT- CHECKING. En aquest sentit la ciutadania podrà informar de la utilitat de la informació per a cada ítem, d’una manera àgil i ràpida, indicant si ha trobat útil la informació (en cas negatiu indicar-ne el motiu), o indicar si ha detectat algun error a la pàgina.

Vistes de l’accés a la valoració per part de la ciutadania (correspont a una imatge de l’entorn ciutadania i per tant públic del portal)

captura-24-1.jpg

El quadre de comandament recull doncs el resultat d’aquestes valoracions per a poder-ne fer el seguiment, consultes, filtrar pels ítems més i menys útils, o fer extraccions en format CSV de les consultes realitzades.

 

captura-27-1-1.jpg

 

Al quart nivell del quadre s’ha afegit el detall desplegable a tres nivells dels diferents ítems existents per a l’ens. La navegació permet també extreure la informació per a realització d’informes propis.

imatge-3-jpg-quadre-1.jpg

En un cinqué nivell (i darrer) s’ha incorporat tota la informació  de les visites úniques al portal de Transparència per a l’ens mitjançant les dades provinents de Google analítics. Aquestes dades disposaran d’una actualització mensual.

imatge-4-jpg-quadre-1.jpg