Dins de la família “Informació institucional i organitzativa” ara disposes de la nova subfamília: “Protecció de dades personals”, que inclou tres nous ítems manuals. Concretament:

  • Delegat/da de Protecció de Dades.
  • Exercici dels drets relatius a la protecció de dades personals.
  • Registre de les activitats de tractament de dades personals.

trans1.png

Amb aquests tres nous  ítems es pot donar compliment als requeriments associats tant a les Lleis de Transparència, al Reglament Europeu relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (RGPD), o a la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

A continuació es mostra el detall per a cadascun d’ells:

trans2.png

Delegat/da de Protecció de dades personals

Ítem que disposa d’un contingut web i un editor de continguts on poder afegir-hi elements amb la següent estructura:

  • Nom de l’ens
  • Unitat encarregada
  • Correu electrònics
  • Telèfon
  • Adreça Postal
  • Observacions

trans3-1176x1536.png

 

Exercici dels drets relatius a la protecció de dades personals

Ítem que disposa d’un contingut web i un text preestablert on podem definir-hi els enllaços als tràmits.

trans4.png

Per configurar els enllaços que ens donen accés al tràmit farem clic al botó “Configuració de la visualització” i establirem els enllaços, segons correspongui:

trans5.png

 

Registre d’activitats de tractament de dades personals

Ítem que disposa d’un contingut web.

trans6.png

Recorda que caldrà entrar als diferents ítems i actualitzar-los o en el seu defecte amagar-los.