• Transparència: als efectes de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (art.2), s’entén per transparència a l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.
  • Informació Pública: als efectes de la Llei 19/2014, art.2, s’entén per informació pública la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix aquesta llei.
  • Dret d’accés a la informació pública: als efectes de la Llei 19/2014, art.2, s’entén per dret d’accés a la informació pública el dret subjectiu que es reconeix a les persones per a sol·licitar i obtenir la informació pública, en els termes i les condicions regulats per aquesta llei.
  • Bon govern: als efectes de la Llei 19/2014, art.2, s’entén per bon govern els principis, les obligacions i les regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l’Administració, i els principis ètics i les bones pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs de l’Administració, els càrrecs directius i la resta de personal al servei de l’Administració, amb l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat, i amb garantia de retiment de comptes.
  • Govern obert: als efectes de la Llei 19/2014, art.2, s’entén per govern obert les mesures per a establir una relació i un diàleg permanents i bidireccionals entre l’Administració i les persones a l’hora de definir i aplicar les polítiques públiques, i per a introduir i desenvolupar instruments de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics.
  • Administració pública: als efectes de la Llei 19/2014, art.2, s’entén per administració pública les administracions públiques i els organismes, els ens públics i els ens instrumentals del sector públic i entitats vinculades amb l’Administració a què fa referència l’article 3.1.a, b, i c, i els altres organismes i institucions públiques compresos en l’article 3.1.b.
  • Grups d’interès: als efectes de la Llei 19/2014, art.2, s’entén per grups d’interès les persones físiques o jurídiques de caràcter privat que fan actuacions de participació activa en polítiques públiques o en processos de presa de decisions a Catalunya amb la finalitat d’influir en l’orientació d’aquestes polítiques en defensa d’un interès propi o de tercers, o d’un interès general.
  • Subjectes obligats: als efectes de la Llei 19/2014, art.2, s’entén per subjectes obligats totes les persones físiques o jurídiques respecte de les quals aquesta llei imposa deures i obligacions.
  • Publicitat activa: als efectes de la Llei 19/2014, art.2, s’entén per publicitat activa el deure dels subjectes obligats de fer públics, d’ofici, els continguts d’informació pública que determina el capítol II del títol II.
  • Metadades: dades que descriuen el context, el contingut i l’estructura dels documents i la gestió d’aquests en el decurs del temps.