La FUE és l'espai físic i virtual des d'on es poden fer totes les gestions necessàries per desenvolupar una activitat econòmica, amb independència de l'Administració responsable.

A l'ítem disponible al portal de transparència es proposa, amb caràcter de mínims, donar accés a tots els recursos i solucions disponibles a "Canal Empresa" de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE)" de la Generalitat de Catalunya que principalment són: 

  • "Canal Empresa":  inclou amb tota la informació tècnica, jurídica i organitzativa necessària). Detall de l'enllaç: https://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/index.html
  • "Cerca guiada de tràmits": facilita una solució que permet fer una cerca per tipologia d'activitat i municipi que, amb la resposta a un seguit de criteris aportarà informació i enllaços als tràmits necessaris). Detall de l'enllaç: https://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/tramit/cerca-guiada/cerca-guiada-de-tramits/

I què ofereix l'AOC referent a la FUE Local ?

A la pràctica de de l'AOC oferim un servei "FUE Local" que facilita als ens locals disposar de la informació detallada per a diferents tràmits associats a la tramitació d’activitats empresarials, incloent el detall de la seva fitxa descriptiva, el formulari electrònic, així com una taula tècnica que permet associar a cada activitat el règim de tramitació que li correspon.

Els ajuntaments integrats al projecte disposaran també de la connexió a la “Cerca guiada de tràmits” inclosa dins el projecte de la Finestreta Única Empresarial (Oficina de Gestió Empresarial).

El servei FUE Local s’emmarca dins del context de la Directiva de Serveis del Mercat Interior i de la Finestreta Única Empresarial (FUE), on el Consorci AOC va rebre l’encàrrec del Govern de coordinar un grup de treball tècnic, multidisciplinar i interadministratiu amb l’objectiu de desenvolupar els tràmits estàndards afectats per la normativa vigent per a empreses i posar-los a disposició dels ens locals catalans. Més informació a: https://www.aoc.cat/serveis-aoc/fue/