Als efectes de les lletres c) i m) de l'article 8.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, s'han de publicar íntegrament les actes dels plens de les administracions locals, així com els acords presos en les sessions de la resta d'òrgans col·legiats de les administracions locals, i se n'ha d'indicar la data, el número i el tipus de la sessió a la qual pertany, ordinària, extraordinària o urgent, amb l'adopció prèvia de les mesures que correspongui per garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals.

Aquest ítem, amb una estructura manual estructurada, permet anar creant registres que faciliten informar d’un títol, data, òrgan, descripció, un camp de més informació i la possibilitat d’adjuntar documents, per a tots els acords d’òrgans de govern de l’ens en qüestió, i per tant, donar compliment a les obligacions de la llei de transparència.

Exemple:

Un Ajuntament podrà publicar mitjançant aquest ítem els acords d’altres òrgans complementaris al Ple o la Junta de Govern com poden ser comissions informatives, comissió especial de comptes, o juntes de portaveus.

En el cas específic dels ens locals dependents val a dir que aquest ítem pren especial rellevància, perquè al ser un ítem amb un model de dades molt general, és a dir, sense restriccions alhora d’informar d’una tipologia d’òrgan concret i amb uns camps molt genèrics, permet a qualsevol tipologia d'ens local dependent fomentar la publicació de la informació dels acords dels seus òrgans de govern amb facilitat i simplicitat.