S’han incorporat diferents millores funcionals i correctius a l’entorn del portal de Transparència i el portal de Dades Obertes que l’AOC ofereix en col·laboració amb la Xarxa de Governs Oberts de Catalunya.

A continuació t'ho expliquem en detall:

Noves visualitzacions disponibles
 • Millores de visualització a l'entorn dels ítems de contractació  

En aquesta actualització s’han desenvolupat noves visualitzacions per a dos ítems clau:

 • Relació de contractes adjudicats (històrics)
 • Relació de contractes menors (històric)

Ara aquests ítems incorporen una nova gràfica per visualitzar les dades basades en la informació existent, en el primer cas de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), i del Registre Públic de Contractes (RPC) pels contractes menors. Ambdues gràfiques són interactives i segueixen els nous formats de disseny gràfic de l’AOC, que anirem implementant els propers mesos progressivament. A continuació en mostrem algunes imatges:

Figura 1: mostra de les visualitzacions desenvolupades a partir dades públiques de la PSCP per a l’ítem de “Relació de contractes adjudicats (històric)”

Figura 2: mostra de les visualitzacions desenvolupades a partir dades públiques del RPC per a l’ítem de “Relació de contractes menors (històric)”

 

A les gràfiques destaca especialment la possibilitat de fer filtres i cerques, però sobretot es mostren les taules amb dades en un format molt ben estructurat, que faciliten la consulta de la ciutadania de les dades principals. Exemples de detall de taules de dades:

Figures 3 i 4: mostra de les taules de dades associades a contractació pública a partir de les dades públiques i obertes que es publiquen des de la PSCP

 

 • Com es desplegaran aquestes visualitzacions als diferents portals?

Tenint en compte que les gràfiques s’han construït a partir de la informació que ja es troba en dades obertes al portal (font automàtica de dades obertes origen PSCP o RPC), tots aquells ens que actualment al seu portal ja tinguin alguna de les dues taules de dades actuals visibles (sigui “Relació de contractes adjudicats (històric)”, o “Relació de contractes menors (històric)”), es substituiran en cada cas automàticament les actuals taules per aquesta nova visualització que inclou tant entorn gràfic, com dades d’una forma més visual, pràctica, complerta i senzilla de consultar.

Tanmateix, i com en qualsevol ítem del portal, l’editor del portal de cada ens podrà modificar-ne la visibilitat, o activar-la si és el cas.

 

 • Quin impacte poden tenir aquestes noves gràfiques amb “Infoparticipa”?

L’equip d’Infoparticipa ha col·laborat en la definició d’aquestes visualitzacions i de fet han incorporat la següent recomanació per a l’indicador Infoparticipa 31 associat a contractació pública segons la seva guia d’avaluació 2023:

“Per validar aquest indicador es requerirà un visualitzador dels contractes, consultable amb gràfics i amb una representació senzilla, tant de les licitacions com de les empreses i/o persones adjudicatàries.”

En aquest sentit, l’activació d’aquestes gràfiques és doncs un element que afavoreix la validació de l’indicador 31 d’Infoparticipa. Per més informació consulta la Guia per avaluar 2023 (edició 12).

 

 • Millores de visualització a ítem de Convenis de col·laboració

Seguint amb el model iniciat amb les millores als ítems de contractació, l’ítem de “Convenis de col·laboració i cooperació” també incorpora una nova gràfica per a visualitzar les dades, basada amb la informació pública disponible del “Registre de convenis de col·laboració i cooperació” del Departament de Presidència.

Figures 5: mostra de les noves visualitzacions associades a convenis de col·laboració a partir de dades públiques del RPC.

En el cas dels convenis de col·laboració també hi ha una taula detallada, usable i complerta que mostra totes les dades:

Figures 6: mostra del detall de dades origen RPC. Permet desplegar més detall o accedir al conveni original disponible a la RPC.

 • Com es desplegarà aquesta visualització als diferents portals ?

En aquest cas, i com que la oferta automatitzada de l’ítem es basava simplement en una  redirecció al cercador del Registre de Convenis del Departament de Presidència, s’ofereix la visualització, però haurà de ser l’editor del portal de l’ens qui l’activi. Fer-ho és molt senzill: només cal entrar a l’ítem, desactivar la redirecció existent, i activar la visualització de la nova visualització per defecte.

Figura 8: mostra de la pantalla on cal accedir per activar la visualització

Nous ítems disponibles

A partir de novembre de 2023 s’ofereix un nou ítem associat a la Verificació de documents amb CSV. Aquest ítem per defecte us apareixerà amagat, i caldrà accedir-hi per a activar-lo. L’ítem es localitza a:

 • Família: Serveis i tràmits
 • Subfamília: Serveis

Figura 9: mostra del nou ítem “Verificació de documents mitjançant Codi Segur de Verificació (CSV)”

Funcionalment aquest ítem permet accedir a l’eina que disposa l’AOC per realitzar la verificació de documents a través del Codi Segur de Verificació, per exemple per al rebut e-TRAM.

Aquest és un ítem que per defecte estarà ocult, però l’editor del portal el pot activar directament o editar, i fer-se el text a mida, tot informant altres solucions i /o enllaços propis de verificació si s’escau. En qualsevol cas es recomana activar-lo, i fer que la seu electrònica redireccioni a aquest ítem.

 

Altres millores a ítems existents
 • Millores de llenguatge inclusiu i proper en diferents ítems del portal

S’ha millorat el llenguatge inclusiu i proper, així com descripcions dels següents ítems:

 • Organigrama de l’ens
 • Dades generals de l’ens
 • Plantilla d’empleats públics
 • Alliberats/ades sindicals
 • Tècnics/es de l’ens
 • Delegat/da de protecció de dades
 • Exercici dels drets relatius a la protecció de dades personals
 • Registre de les activitats de tractament de dades personals
 • Quadre de classificació documental
 • Retribució de les persones directives beneficiàries de subvencions
 • Consultes més freqüents rebudes per la ciutadania o organitzacions

 

 • Convocatòries de sessions del Ple

S’ha canviat el format desplegable a format taula. Ara s’ofereix una ordenació per defecte per “Data d’inici de la sessió” i els usuaris podran buscar amb més agilitat el contingut o ordenar segons necessitats.

 • Resolucions administratives i judicials rellevants

S’ha incorporat un nou camp amb el títol “Breu descripció” per l’entrada de dades. Aquesta millora serà útil per donar una breu informació de cada entrada.

 • Finestreta Única Empresarial (FUE)

S’ha actualitzat el nom de l’ítem i les imatges per les actuals, a més de millorar el seu contingut amb una millor explicació.

 •  Registre de factures (font e-FACT)

Aquest ítem, que es pot activar sol·licitant l’activació mitjançant una petició de suport, ara inclou noves columnes informatives amb més estats associats a l’estat comptable de les factures.