Segons l’art.10.2 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, els ens han de publicar les actes de les sessions del ple al lloc web municipal. Aquesta publicació, però, ha de tenir en compte els principis i les garanties que estableix la normativa de protecció de dades i la de protecció del dret a l’honor i a la intimitat.

El Consorci AOC ofereix la publicació automatitzada de les actes del Ple a través de la seva solució de Portal de Transparència i Dades Obertes en virtut de la Llei de reutilització d’informació pública i la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el marc de les condicions de prestació del servei. Per tant, i mitjançant el Portal de Transparència i Dades Obertes de cada ens, les actes de Ple ja són automàticament accessibles i consultables per la ciutadania.

I què puc fer si com a treballador públic detecto una acta de ple del meu ens amb dades personals?

Si com a treballador públic detectes que hi ha alguna acta de ple del teu ens amb alguna dada de caràcter personal que pot vulnerar els principis i garanties associades a la normativa de protecció de dades, pots demanar al Consorci AOC que l’acta en qüestió deixi de visualitzar-se al Portal de Transparència i Dades Obertes mitjançant el següent procediment:

  1. Primerament caldrà que facis una sol·licitud formal al Consorci AOC via Tramesa genèrica (EACAT> inici>Serveis destacats), indicant al títol: “Despublicació actes de ple de …”
  2. A la tramesa caldrà que incorporis els següents detalls: Data de l’acta , tipus d’acta, codi de l’acta i URL de publicació. Nota: Tota aquesta informació la pots trobar al propi portal de transparència (on apareixen publicades les actes de ple), i ens facilitarà localitzar l’acta en qüestió.
  3. Després només  mancarà enviar-nos la sol·licitud via tramesa genèrica d’EACAT. En pocs dies ho estarà deshabilitat i a continuació et farem la una comunicació via EACAT informant-ho.

Més enllà de realitzar la despublicació de les actes de ple (associades normalment a aspectes d’anonimització en origen), amb aquest mecanisme també podràs sol·licitar la despublicació d’altres tipologies de  tramesa (per exemple acords de Junta de Govern Local), que per error es va indicar en categoria d’actes de ple (i que per tant es fan públics). Si ens fas arribar la petició via tramesa genèrica amb el detall del que vols que es despubliqui (data, tipus, codi  i URL de publicació), en tindrem prou per a també gestionar-ne en pocs dies la despublicació.

Aspectes que també cal tenir en compte:

Aquest procediment és preceptiu per deshabilitar la visualització d’una acta al portal, doncs si únicament opteu per fer una redirecció o publicar descripcions manuals al vostre portal no serà suficient, donat que l’acta continuaria essent present, disponible i visible en el repositori de dades obertes dels ens locals de Catalunya.

Tot i deshabilitar la visualització de l’acta a la vostra Seu-e o Espai de Transparència, les actes de ple continuaran estant al Repositori de dades d’actes i acords, doncs no podem procedir a la seva eliminació, però ja no seràn visibles ni consultables.

En tot cas, recomanem que una vegada s’hagin resolt els aspectes d’anonimització / dissociació de dades que hagis pogut detectar a l’acta, la publiquis de nou via el procediment estàndard a EACAT. Així serà aquesta nova versió de l’acta la que sortirà publicada automàticament al portal.

Contingut relacionat:

Guia sobre el tractament de dades personals i Transparència (veure apartat 3.2.1 per a la gestió de les actes de ple)