Al portal de transparència i de dades obertes de cada ens publiquem de manera automàtica les dades en matèria de subvencions del Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS). El SNPS és la part visible de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), on es publiquen les dades en format obert i reutilitzable que determina la Llei General de Subvencions. El format  s’ajusta a la legalitat pels següents motius:

  • Primer: perquè les dades que es publiquen corresponen a la informació que han facilitat els propis ens obligats a informar a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
  • Segon: perquè les dades que publiquem són únicament les que el Ministeri, d’acord amb l’art. 20 de la Llei general de subvencions, pot fer públiques.

D’acord amb la darrera nota informativa de SNPS de 9 d’abril de 2019, des d’aquesta data i amb efectes retroactius a tot el contingut consultable, han procedit a anonimitzar en origen els DNI, NIE, Passaports i documents equivalents de les persones físiques, de conformitat amb la Disposició addicional setena de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personal i garanties dels drets digitals.