A efectes pràctics, aquests ens, poden posar a disposició de la ciutadania aquesta informació a través només del Portal de Transparència de Catalunya, organitzat i gestionat per la Generalitat i que es regula en aquesta Llei, o bé, a través d’un espai de transparència propi, interconnectat amb el Portal de Transparència.

El Consorci AOC en col·laboració amb Xarxa de governs Oberts de Catalunya ha treballat una solució comuna de transparència per als ens locals (disponible des del 15 d’octubre de 2015), que permet comptar amb un portal de transparència propi.

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, obliga als ens locals a garantir la transparència de la informació pública, per mitjà d’un sistema integral d’informació i coneixement en format electrònic. Aquesta obligació va entrar en vigor el 1 de gener de 2016.

El portal de transparència s’ofereix en diverses modalitats que permeten adaptar-se a les diferents necessitats de cada ens local. Aquestes modalitats són:

  • Portal integrat de seu electrònica, espai de transparència i dades obertes.
  • Portal de transparència i dades obertes (pels ens que disposen de la seva pròpia seu electrònica).

En el cas del portal de dades obertes és important destacar que inicialment només inclou les dades de transparència  que disposen els organismes supramunicipals, tot i que els ens poden sol·licitar disposar  d’una versió molt més complerta i autogestionable per als ens que vulguin publicar les seves pròpies dades obertes en format reutilitzable (cal demanar aquesta ampliació del servei de dades obertes via el formulari d'alta i/o modificació del servei a través d'EACAT).

 

Més enllà d’aquests recursos principals (seu electrònica, portal de transparència i dades obertes),  l’AOC també ofereix:

Serveis vinculats a la participació ciutadana i Bon Govern:

Formularis electrònics d’accés a la informació pública:

  • “Sol·licitud d’accés a la informació pública”(via e-TRAM) per donar compliment a l’article 27 de la Llei de la Transparència.
  • “Dret de formular propostes i suggeriments”(via e-TRAM), per donar compliment a l’article 61 de la Llei de Transparència.

Foment de la tramesa genèrica (via EACAT):

  • Tots aquells ens que disposen de la tramesa genèrica a l’EACAT recomanem que es faci servir per tal de sol·licitar informació sobre transparència a altres ens (art.30.1) o bé per a traslladar sol·licituds d’accés a la informació de ciutadans (art.30.2), i així poder donar compliment a l’art.30 de la Llei de Transparència, per a la sol·licitud d’informació o derivació de sol·licituds sobre temes de transparència entre ens.