La Xarxa de Governs Oberts de Catalunya (XGOC), antigament Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGT), és un marc de col·laboració estable creat l’any 2015 per tal de facilitar el compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, als més de 2.200 ens que componen l’Administració local de Catalunya.

La creació de la Xarxa prové d’un mandat parlamentari (Moció 179/X, de febrer del 2015, del Parlament de Catalunya) que insta la Generalitat a crear un espai de col·laboració amb el món local per tal de desplegar i aplicar la Llei en aquest àmbit competencial, i facilitar les formes de cooperació necessàries entre les diferents institucions obligades per llei.

La creació de la Xarxa es va materialitzar en la signatura d’un conveni marc de col·laboració en quatre grans àmbits, i va ser impulsat pels ens següents: la Generalitat, mitjançant el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública; l’Escola d’Administració Pública de Catalunya; el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya; les quatre diputacions; l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i la Federació de Municipis de Catalunya. En data 10 de novembre del 2016, per acord del plenari, s’hi va adherir l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i el passat 16 de juny de 2023, l'Ajuntament de Barcelona. 

Actualment, la Xarxa funciona a través de diversos grups de treball que tracten matèries molt diverses: temes de transparència, de publicitat activa, de bon govern, o de formació dirigida als ens locals. La Xarxa facilita el coneixement i l’intercanvi de recursos jurídics, tecnològics i de formació.

Membres actuals de la XGOC:

Podeu consultar el detall de les tasques dels diferents grups de treball de la XGOC, els actuals membres, així com el nou protocol al següent enllaç.