La solució de SEU-e+Transparència que oferim des del Consorci AOC, està pensada per un sol ens. Això és degut a que els ítems automàtics obtenen les dades a partir del codi INE10 i per tant, aquestes només agafaran les dades d’un sol ens (el sol·licitant).

D’aquesta manera, per exemple, si un Ajuntament sol·licita el portal de transparència només el podrà fer servir per l’Ajuntament, i no podrà incloure els ens o organismes que depenen o estan vinculats a aquest (consorcis, museus.. etc), sinó que haurà de sol·licitar un portal de transparència per a cada ens.

Per tant, cal sol·licitar un site per cada ens del qual vulguis mostrar dades.