A partir del dimecres 14 de juliol s’incorporen diferents millores funcionals i correctius a l’entorn dels portal de transparència i el portal de dades obertes que l’AOC ofereix en col·laboració amb la Xarxa de Governs Oberts de Catalunya. A continuació passem a fer-ne el detall:

Nous ítems disponibles (3)

S’ofereixen tres nous ítems que per defecte us apareixen amagats. Us caldrà accedir a cadascun d’ells per a activar-los. Concretament:

 1. Resolucions de les sol·licituds d’accés a la informació pública
  • Família: Acció de govern i normativa
  • Subfamília: Acció de govern i partits polítics
  • Obligació legal: Article: 14.3. de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTE).
  • Tipus ítem: manual
  • Informació a publicar i periodicitat de la seva actualització:  Les resolucions en les què es determina l’accés parcial o denegació de les sol·licituds d’accés a la informació pública (SAIP), per concurrència d’algun dels límits legalment previstos. La publicació es farà un cop s’hagi notificat a la persona interessada la resolució i s’hagi procedit prèviament a l’anonimització de les dades de caràcter personal. Addicionalment i de forma facultativa també es poden publicar, de manera anonimitzada les resolucions en les que es determina una causa d’inadmissió -total o parcial- de les SAIP amb motiu d’algun dels supòsits legalment previstos. Així mateix, es podrà publicar una relació de totes les SAIP rebudes.
 2. Pla anual de control financer
  • Família: Gestió econòmica
  • Subfamília: Gestió econòmica
  • Obligació legal: Article: 6.2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTE).
  • Tipus ítem: manual
  • Informació a publicar i periodicitat de la seva actualització:  El pla anual de control financer. La informació s’haurà d’obtenir de la intervenció de l’ens local.
 3. Registre de funcionaris habilitats
  • Família: Informació institucional i organitzativa
  • Subfamília: Informació institucional
  • Obligació legal:
   • Article 12.2 paràgraf 2n de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
   • Dictamen 46/2020 de l’APDCAT: “La publicació del nom i cognoms dels funcionaris habilitats per a la identificació i autenticació de les persones i l’expedició de còpies autèntiques en l’àmbit de l’Ajuntament podria trobar empara en l’article 6.1.c) de l’RGPD en atenció a les previsions de l’LPAC en matèria d’assistència en l’ús de mitjans electrònics als interessats, i a les previsions de publicitat activa de l’LTC.” 
  • Tipus ítem: automàtic a partir del Registre de funcionaris habilitats (RFH) d’EACAT  
  • Informació a publicar i periodicitat de la seva actualització: Caldrà publicar la següent informació relativa al treballador públic que fa funcions: 
   • Nom i cognoms 
   • Data d’alta al registre 
   • Data de baixa al registre 
   • Unitat administrativa 
   • Assistència als interessats 
   • Expedició de còpies autèntiques  L’actualització de la informació objecte de publicitat activa ha de ser permanent, amb indicació expressa de la data de la darrera actualització, així com de la data prevista de la propera actualització o del termini màxim d’actualització.  
Millores als ítems existents (14)

Més enllà de nous ítems també s’ha millorat el contingut automàtic de diferents ítems. Recordeu que cal accedir a cadascun dels ítems per activar-ne els canvis. Concretament:

 1. Informació del terme municipal

  Aquest ítem fins ara manual passa a ser automàtic amb dades obertes, a partir de dades extretes de Municat. Incorpora les principals dades descriptives i enllaços a mapes de situació i carrerer.

 2. Registre d’eliminació de documents

  Aquest ítem fins ara manual passa a ser automàtic amb dades obertes, a partir de dades extretes del Departament de Cultura,-Comissió Nacional d’Accés i Avaluació i Tria Documental (CNAATD)-, que conformem la informació de la relació d’eliminacions de documents del sector públic disponibles a la seva base. Sigui per origen del propi ens o via els treballs dels Arxius Comarcals.

 3. Ajuts atorgats

  Fins ara aquest era un ítem manual i ara també passa a ser automàtic amb dades obertes, tot facilitant la opció de mostrar automàticament la mateixa informació provinents de concessions de subvencions i ajuts publicats pel Ministeri d’Hisenda, mitjançant el “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones”. Val a dir que per aquest ítem alhora s’ha potenciat una millora en la anonimització de les persones físiques i més enllà del DNI que té caràcter amagats, només s’informen les inicials del nom.

 4. Licitacions en tràmit (perfil de contractant)

  Partint d’un ítem automàtic amb redirecció (al perfil del contractant de cada ens), tot i mantenir-se  l’opció de la redirecció, passa a ser automàtic amb dades obertes, és a dir, es facilita mostrar directament i descarregar les dades automàtiques origen perfil del contractant al mateix ítem.

 5. Relació de contractes menors (històric)

  Aquest ítem era únicament manual, i a partir d’aquesta actualització ha passat a ser automàtic amb dades obertes, tot mostrant les dades disponibles associades a contractes menors informats durant els darrers cinc anys en el Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.

 6. Relació de contractes adjudicats

  Aquest ítem era ja automàtic amb dades obertes (a partir de font CIDO – Diputació de Barcelona), però en aquesta actualització s’ha realitzat un canvi de font, publicant-se la informació directament de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (origen Departament d’Economia i Hisenda, i font Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya). A més a més, amb el canvi de font s’han ampliat també els  camps que es mostren a la ciutadania.

 7. Òrgans de contractació

  Aquest ítem manual permet informar dels òrgans de contractació. A la pràctica el que hem fet és oferir una redirecció al perfil de contractant de l’ens doncs en la seva pàgina inicial ja informa dels òrgans de contractació de l’ens. En aquest sentit, si l’ens ho desitja, a partir d’ara pot optar per activar aquest ítem automàtic amb redirecció a la pàgina inicial del perfil del contractant de l’ens.

 8. Grups polítics / municipals

  Aquest ítem s’ha automatitzat facilitant la informació amb dades obertes de CIDO associada a la publicació del cartipàs, que inclou informació sobre els grups municipals. Val a dir que només serà útil per aquells ens que no usin el mòdul d’organització política, doncs és el mitjà per a mostrar la informació de manera més propera, àgil i senzilla a la ciutadania. Més informació sobre el mòdul al següent enllaç

 9. Normativa d’urbanisme

  Aquest ítem manual s’ha automatitzat mitjançant redirecció a la informació que publica la Generalitat de Catalunya, incorporant enllaços per defecte tant al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC) per a l’ens en qüestió, així com al visor del mapa urbanístic de Catalunya (MUC).

 10. Planejament urbanístic

  Aquest ítem automàtic mitjançant redirecció s’ha millorat, ara s’enllaça al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC) a la informació específica per a l’ens en qüestió (abans era una redirecció general), i s’ha afegit també l’enllaç al visor del mapa urbanístic de Catalunya (MUC).

 11. Plans Territorials d’urbanisme

  Aquest ítem manual s’ha automatitzat mitjançant redirecció a la informació que publica la Generalitat de Catalunya (Plans Territorials. Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori)

 12. Atenció ciutadana

  Aquest ítem manual permet informar de les diferents oficines d’atenció ciutadana. Per a molts ens amb múltiples punts d’atenció seguirà amb el mateix format. Ara bé, per a tots aquells ens que disposin d’un únic punt d’atenció ciutadana, aquest ítem ara també pot ser automàtic amb dades obertes, a partir, tot mostrant les dades associades amb la informació vinculada a “Atenció ciutadana” informada a Municat.

 13. Informació de la contaminació de l’aire

  Aquest ítem, fins al moment automàtic amb redirecció, ara inclou la possibilitat de mostrar informació de Qualitat de l’aire als punts de mesurament automàtic i manual, de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, com automàtic amb dades obertes. En aquest sentit si el vostre municipi disposa d’estacions, enlloc de redireccionar a la pàgina genèrica de qualitat de l’aire de la Generalitat de Catalunya, podeu optar per a mostrar el detall de la informació de les estacions (manuals i/o automàtiques), del vostre territori.

 14. Indicadors de gestió econòmica

  Aquest ítem fins ara manual passa a ser automàtic amb dades obertes, mostrant-se per defecte el mòdul d’indicadors econòmics que s’ha generat a partir de dades obertes de fonts supramunicipals. Aquest mòdul, i per tant la automatització de l’ítem, només és possible per ajuntaments.

Altres novetats
 • S’ha afegit una funcionalitat nova als ítems propis que es creen, que permet amagar-los dels menús (família i subfamília). Es pot gestionar directament des de la pàgina de l’ítem. Veure FAQ de detall.
 • S’ha publicat una nova taula de detall amb la tipologia d’ítems existents. Inclou més detall i és descarregable. Enllaç per a poder-la descarregar.
 • S’han actualitzat tots els ítems de transparència als canvis de codificació que ha suposat la nova versió dels indicadors INFOPARTICIPA 2021.
 • S’ha afegit com a metadada de cada ítem la freqüència d’actualització requerida.
 • S’han millorat relacions entre portal de transparència i dades obertes, fent més efectiva la sindicació (automatització en origen).
 • S’ha habilitat un espai de consulta de les novetats de transparència a l’entorn edició, per indicar les novetats de cada versió desplegada.