Informació institucional i organitzativa: informació institucional

Prové de l’obligació legal: Article:55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre

  • La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar uncodi de conductade llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los. Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Informació a publicar:

Tots aquells ens que hagin aprovat el seu codi de conducta, han de publicar les reunions que tenen amb grups d’interès, així com regals i invitacions què s’ha de fer públic en el portal de la transparència. Concretament:

  • Els regals de cortesia que s’hagin acceptat. Caldrà publicar el bé o regal acceptat, l’entitat o particular que l’ha lliurat i la seva destinació final.
  • Les invitacions a àpats i esdeveniments que s’hagin acceptat. Caldrà publicar les assistències que realitzin en representació de l’entitat, especificant el dia i l’objecte de l’acte i l’entitat que lliura la invitació.
  • Els viatges, els desplaçaments i les despeses d’allotjament que siguin pagats per altresadministracions públiques o entitats públiques que en depenen, universitats o entitats sense ànim de lucre, o excepcionalment per empreses privades o un particular, quan hagin d’assistir convidats oficialment per raó del càrrec a una activitat relacionada amb les seves responsabilitats o per interès públic. Caldrà publicar l’entitat, el lloc i el motiu de la invitació.
  • Les entrevistes, reunions o similars que es mantinguin amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades grups d’interès, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la normativa de desplegament.

Mitjançant l’ítem “Relació d’obsequis als Alts Càrrecs” es vol donar resposta als aspectes vinculats als regals de cortesia que s’hagin acceptat. Disposeu de més informació sobre com editar-ho al següent enllaç: com editar la relació d’obsequis i als Alts Càrrecs?